Torah Reading and Shabbat Morning Services Sign-Up


Thu 2013 Nov 14 / 5774 Kislev 11

Vayishlach


I. Gen. 32:4-6. Marv Goodman
II. 32:7-9. Marv Goodman
III. 32:10-13. Marv Goodman

Sat 2013 Nov 16 / 5774 Kislev 13


Vayishlach


I. Gen. 32:4-6. Marv Goodman
II. 32:7-9. Marv Goodman
III. 32:10-13. Marv Goodman
IV. 32:14-22. Alan Sicherman
V. 32:23-30. Jacob Kaplan-Lipkin
VI. 32:31-33:5.Jacob Kaplan-Lipkin
VII. 33:6-20. Ellen Dunn-Malhotra
m. 33:18-20. Ellen Dunn-Malhotra
Haftarah: Obadiah 1:1-21. — Many Ashkenazim read Hosea 11:7-12:12.

Thu 2013 Nov 21 / 5774 Kislev 18


Vayeshev


I. Gen. 37:1-3. Rabbi Corey Helfand
II. 37:4-7. Rabbi Corey Helfand
III. 37:8-11. Rabbi Corey Helfand

Sat 2013 Nov 23 / 5774 Kislev 20


Vayeshev


I. Gen. 37:1-3. Rabbi Corey Helfand
II. 37:4-7. Rabbi Corey Helfand
III. 37:8-11. Rabbi Corey Helfand
IV. 37:12-17. Daniel Lipkin
V. 37:18-22. Avi Kaplan-Lipkin
VI. 37:23-28.Jacob Kaplan-Lipkin
VII. 37:29-36. Jacob Kaplan-Lipkin
m. 37:34-36.Jacob Kaplan-Lipkin
Haftarah: Amos 2:6-3:8. Jacob Kaplan-Lipkin

Thu 2013 Nov 28 / 5774 Kislev 25


Chanukah 1


I. Num. 7:1-11. Rabbi Corey Helfand
II. 7:12-14. Rabbi Corey Helfand
III. 7:15-17. Rabbi Corey Helfand

Sat 2013 Nov 30 / 5774 Kislev 27


Miketz / Chanukah 3


I. Gen. 41:1-4. - Zachary Golan-Strieb (or Lee Strieb)
II. 41:5-7. - Lee Strieb
III. 41:8-14. - Lee Strieb
IV. 41:15-24. Marlene Booth
V. 41:25-38.
VI. 41:39-43.
VII. 41:44-52.
Maftir (second Torah) Num. 7:24-29. Rabbi Corey Helfand
Haftarah: Zechariah 2:14-4:7. Jenny Ackerman Helfand

Thu 2013 Dec 5 / 5774 Tevet 2


Chanukah 8


I. Num. 7:54-56 Steve Lipman
II. 7:57-59 Steve Lipman
III. 7:60-8:4 Steve Lipman

Sat 2013 Dec 7 / 5774 Tevet 4 (Bar Mitzvah of Andrew Lazar)


Vayigash


I. Gen. 44:18-20 STEVE LIPMAN
II. 44:21-24 STEVE LIPMAN
III. 44:25-30 MICHAEL LAZAR
IV. 44:31-34. JOYCE GRUSCHKA
V. 45:1-7. DORON SHAPIRA
VI. 45:8-18.ANDREW LAZAR ?
VII. 45:19-27.ANDREW LAZAR
m. 45:25-27. ANDREW LAZAR
Haftarah: Ezekiel 37:15-28. ANDREW LAZAR

Thu 2013 Dec 12 / 5774 Tevet 9


Vayechi


I. Gen. 47:28-31. Doron Shapira
II. 48:1-3. Doron Shapira
III. 48:4-9. Doron Shapira

Sat 2013 Dec 14 / 5774 Tevet 11


Vayechi


I. Gen. 47:28-31.
II. 48:1-3.
III. 48:4-9.
IV. 48:10-13. Ellen Dunn-Malhotra
V. 48:14-16. Ellen Dunn-Malhotra
VI. 48:17-19. Ellen Dunn-Malhotra
VII. 48:20-22.Jacob Kaplan-Lipkin
m. 48:20-22. Jacob Kaplan-Lipkin
Haftarah: I Kings 2:1-12. Jacob Kaplan-Lipkin

Thu 2013 Dec 19 / 5774 Tevet 16


Shemot


I. Ex. 1:1-7 Steve Lipman
II. 1:8-12 Steve Lipman
III. 1:13-17 Steve Lipman

Sat 2013 Dec 21 / 5774 Tevet 18

Shemot


I. Ex. 1:1-7 Steve Lipman
II. 1:8-12 Steve Lipman
III. 1:13-17 Steve Lipman
IV. 1:18-22.
V. 2:1-10.
VI. 2:11-15.
VII. 2:16-25.
m. 2:23-25.
Haftarah: Ashkenazi: Isaiah 27:6-28:13 and 29:22-23. — Sephardi: Jeremiah 1:1-2:3.

Thu 2013 Dec 26 / 5774 Tevet 23


Vaera


I. Ex. 6:2-5 Steve Lipman
II. 6:6-9 Steve Lipman
III. 6:10-13 Steve Lipman

Sat 2013 Dec 28 / 5774 Tevet 25


Vaera


I. Ex. 6:2-5 Steve Lipman
II. 6:6-9 Steve Lipman
III. 6:10-13 Steve Lipman
IV. 6:14-19. Alan Sicherman
V. 6:20-25. Alan Sicherman
VI. 6:26-28. Alan Sicherman
VII. 6:29-7:7. Alan Sicherman
m. 7:5-7. Alan Sicherman
Haftarah: Ezekiel 28:25-29:21.


Sat 2013 Nov 16 / 5774 Kislev 13Service
Led By
Psukei D'Zimra

Shaharit

Torah Service

Musaf


Sat 2013 Nov 23 / 5774 Kislev 20
Service
Led By
Psukei D'Zimra

Shaharit

Torah Service

Musaf


Sat 2013 Nov 30 / 5774 Kislev 27Service
Led By
Psukei D'Zimra

Shaharit

Torah Service

Musaf


Sat 2013 Dec 7 / 5774 Tevet 4 (Bar Mitzvah of Andrew Lazar)
Service
Led By
Psukei D'Zimra

Shaharit

Torah Service

Musaf

Sat 2013 Dec 14 / 5774 Tevet 11

Service
Led By
Psukei D'Zimra

Shaharit

Torah Service

Musaf
Sat 2013 Dec 21 / 5774 Tevet 18Service
Led By
Psukei D'Zimra

Shaharit

Torah Service

Musaf

Sat 2013 Dec 28 / 5774 Tevet 2Service
Led By
Psukei D'Zimra

Shaharit

Torah Service

Musaf